topEDU.cz
 VYHLEDAT LEKTORA, MASÉRSKOU ŠKOLU    |    VYHLEDAT MASÉRSKÝ KURZ 
Jak probíhá autorizovaná zkouška Sportovní masáž?
Otázky a odpovědi o zkoušce Sportovní masáž. Jaké jsou podmínky zkoušky. Co je nutné umět. Jak zkouška probíhá. Kde a jak se mohu přihlásit. Kolik zkouška stojí. Jaké osvědčení získám a k čemu mě opravňuje. Má osvědčení mezinárodní platnost? Jak získat výuční list.

Masérské kurzy  ·  Masér pro sportovní a rekondiční masáže  ·  Zdravotní masér

... vše, co potřebujete vědět o masérských kurzech a masážích. Jsme seriózní stránka, erotické masáže tu nehledejte. ;-)


 Obsah:

Druhy masérských kurzů

Zákony a vyhlášky pro maséry

Obvyklé podmínky a ceny masérských kurzů

Masérské kurzy zdarma

Na co si dát u masérských kurzů pozor

Časté dotazy


Druhy masérských kurzů

Dalo by se říci, že kolik je druhů masáží, tolik je i masérských kurzů. Z hlediska právních předpisů ale jsou v podstatě tři hlavní skupiny. Masáže ve zdravotnictví, Rekondiční a sportovní masáže a Ostatní specifické, specializované nebo zájmové masáže.

 • Masáže ve zdravotnictví - Zdravotní masér - Masér pro zdravotnická zařízení

 • Masér pro zdravotnictví jsou nejnáročnější kurzy, ale mají nejširší uplatnění. Pouze absolvent těchto kurzů může pracovat ve zdravotnictví, s nemocnými. Může pracovat v lázních, nemocnicích nebo nestátních zdravotnických zařízeních. Ale pozor - "pod dohledem" a/nebo může provádět masáže zcela samostatně, ale jen na zdravých osobách jako rekondiční a sportovní masér - např. formou živnosti (OSVČ). Škola, kurz musí být akreditovaný MZČR. Viz §37 zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.


 • Rekondiční a sportovní masér - Sportovní masáž - Rekvalifikační masérský kurz

 • Používá se též označení neléčebné masáže.

  Na rozdíl od předchozího, absolvent tohoto kurzu nemůže pracovat ve zdravotnických zařízeních nebo s nemocnými. Může si ale zřídit živnost a provádět masáže sportovců nebo rekondiční masáže. Pravidla pro tento kurz jsou velmi detailně popsána v NSK pod názvem Sportovní masáž (kód: 69-037-M). Škola, kurz musí být akreditovaný MŠMT. Závěrečné zkoušky může pořádat pouze osoba/škola autorizovaná u MŠMT. Teoreticky se můžete vše potřebné naučit kdekoli a pouze přijít složit zkoušky u autorizované osoby (za zkoušky se ale platí). Kurz tedy můžete absolvovat u jedné školy a zkoušky u jiné. Pokud k tomu ale nemáte zvláštní důvody, tak takový postup nedoporučujeme. Náklady na rekvalifikační kurz Sportovní masér nebo zkoušku může hradit i Úřad práce. Tento kurz obvykle pořádají zdravotní školy, ale i jiné střední školy nebo agentury. Vzhledem k tomu, že je kurz méně náročný než předchozí, mají ho akreditovaný i fyzické osoby. Seznam osob autorizovaných zkoušet profesní kvalifikaci Sportovní masáž naleznete ZDE.


 • Ostatní specifické masáže - Specializované masáže - Zájmové masáže - Masáže rodinných příslušníků (partnerská masáž)- Automasáže

 • Na rozdíl od předchozích dvou kurzů, které mají velmi jasná pravidla, podmínky zkoušek, hodinové dotace i jasné ceny, existuje velká skupina specifických a specializovaných masáží různého rozsahu a různých druhů.

  Tyto kurzy jsou v zásadě dvojího typu . Odborné kurzy pro vystudované nebo vyučené maséry, kteří si chtějí rozšířit svůj obor, prohloubit specializaci nebo doplnit nabídku služeb. Nebo masérské kurzy na zcela opačném pólu - kurzy zájmové, na jejichž konci můžete namasírovat partnery, rodinné příslušníky ale rozhodně nemůžete provozovat masáže výdělečným způsobem. Pro výdělečnou činnost jsou vhodné výhradně první dva kurzy (Masér pro zdravotnictví a Masér sportovní a rekondiční), nebo musíte oficiálně vystudovat obor.

  Paleta různých specializovaných kurzů je opravdu velmi široká a tak na tomto místě uvádíme jen výčet nejčastěji nabízených masérských kurzů. V našich článcích potom podrobněji pojednáváme o některých specifických druzích masáží. Vedle mnoha seriózních nabídek jsou některé z nabízených masáží na hraně nebo i za hranou uznávané medicíny, jiné se nabízí proto, že jde čistě o módní záležitost, nebo marketingový tah.

  Nejčastější druhy specifických a specializovaných masérských kurzů:
  - Antimigrenózní masáž (proti bolesti hlavy)
  - Baňková masáž
  - Diagnostika
  - Indická masáž hlavy
  - Kinesiology taping
  - Klasická masáž
  - Lávové kameny
  - Manuální lymfodrenáž
  - Masáž batolat, dětí, kojenců
  - Masáž těhotných
  - Medová masáž
  - Měkké a trakční techniky
  - Míčkování a základy dechové gymnastiky
  - Reflexní a manuální terapie koní
  - Reflexní terapie plosky nohy, Masáž plosky nohy
  - Segmentová reflexní masáž
  - Tejpování
  - Thajská masáž nohou
  - Tělové svíce
  - Tradiční thajská masáž
  - Základy anatomie pro maséry
  a další: Anticelulitidní masáž - Čokoládová masáž - Lymfodrenáž nohou - Masáž obličeje relaxační - Masáž zad pro laiky - Partnerská masáž - Havajská masáž celotělová - Hot stones masáž - Masáže a uvolňující techniky pro laiky - Rituál pěti elementů - Aromaterapeutická masáž - Ayurvédská masáž - Bambusová masáž - Bowenova masáž - Breussova masáž - Čínská masáž - Čokoládová masážhavajská masáž - Relaxační masáž - Shiatsu masáž - Vakuová masážZákony a vyhlášky pro maséry

Činnosti v oblasti masáží se úzce dotýkají lidského zdraví. Neodborné postupy mohou mít za následek vážné zdravotní potíže mnohdy i trvalého charakteru. Proto je provádění masáží v ČR poměrně přísně regulováno právními normami.

Následující informace byly zpracovány podle zdrojů MPO k datu 30.6.2014. Údaje v této kapitole "Zákony a vyhlášky pro maséry" jsou informativního charakteru. Jsou určené pro upozornění na šíři problematiky předpisů pro masérské služby, ale nejsou zdaleka vyčerpávající. Doporučujeme Vám vždy se řídit platnou legislativou a nastudovat všechna platná znění souvisejících předpisů.


Provozování masáží se řídí především Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů až do zákona č. 407/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013). Masérská živnost patří podle Přílohy č. 2 mezi živnosti vázané. Pokud budete žádat o oprávnění, přesný název živnosti je: Masérské, rekondiční a regenerační služby.

 • Všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění (§6)

 • a) dosažení věku 18 let,
  b) způsobilost k právním úkonům,
  c) bezúhonnost.


 • Zvláštní podmínka pro udělení živnosti - prokázání způsobilosti (§7)

 • Pro udělení živnostenského oprávnění v oboru Masér bude po Vás úřad požadovat prokázání způsobilosti jedním z těchto způsobů a) - e):

  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo

  b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo

  c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

  d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  Pokud tedy nejste vystudovaný lékař nebo terapeut, týkají se Vás zejména body d) nebo e). Ověřte si prosím předem na živnostenském úřadu, že osvědčení z kurzu bude dostatečné pro prokázání způsobilosti!


 • Popis činnosti maséra (mimo oblast zdravotnictví) podle zákona

 • Obsahová náplň této živnosti je dána Nařízením vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností, které bylo novelizováno Nařízením vlády č. 365/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 a je popsána takto:

  "Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních a rekondičních služeb (například parafinové zábaly)."


 • Další důležité předpisy pro masérské služby

 • Jestliže se rozhodnete legálně podnikat jako masér, bude se Vás týkat mnoho dalších předpisů, zejména:

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích);
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;
  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).


 • Je pro masérské služby nutná provozovna?

 • Pro získání živnosti nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti. Zřízení provozovny je Vaše rozhodnutí. Není to povinnost. Jestliže ale budete zvát zákazníky k sobě musíte si provozovnu zřídit (§17). Musíte potom splnit mnoho dalších náležitostí. Doložit souhlas majitele nemovitosti, kde budete masérské služby poskytovat. Vaše provozovna musí splňovat další podmínky a musíte doložit další doklady. Provozovna musí odpovídat stavebně, hygienicky, požárně, ... Kromě jiného musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem a navíc jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a provozní dobou určenou pro styk s klienty. Pozor, zřízením provozovny v soukromém objektu ztrácíte do určité míry toto soukromí, protože musíte nyní umožnit vstup kontrolním orgánům. (§60b) "Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrole se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními právními předpisy."


 • Pozor na pokuty

 • Především si uvědomte, že pokud začnete podnikat v masérských službách jako OSVČ, tak za vše ručíte celým svým majetkem. To se týká i vymáhání případných škod nebo pokut. A neznalost předpisů neomlouvá.

  Pokuty můžete dostat za přestupky podle živnostenského zákona, ale i podle dalších předpisů. Dobře si přečtěte živnostenský zákon §60a - §64, kde jsou některé přestupky vyjmenovány a je tam uvedena i výše sankcí. Jen pro představu za masírování "na černo" tj. bez oprávnění je např. pokuta do 750.000,- Kč. A pokud oprávnění máte, ale například "v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikujete účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevedete evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemáte tuto evidenci přístupnou v provozovně", tak může být pokuta až do 1.000.000,- Kč.Obvyklé podmínky a ceny masérských kurzů

Pozor, některé školy používají oficiální názvy pro kurzy, které obsahově ani osvědčením neodpovídají předpisům. Takové kurzy jsou potom nabízeny za zlomek ceny. Vždy si ověřte, zda se jedná o akreditovaný kurz, zda je zkouška před autorizovanou osobou a případně jestli živnostenský úřad akceptuje vydané osvědčení. Nízká cena ale vždy nemusí znamenat podvod - některé kurzy jsou dotované z fondů.

 • Masáže ve zdravotnictví - Zdravotní masér - Masér pro zdravotnická zařízení

 • Jedná se o časově a finančně nejnáročnější kurzy. Délka kurzu Masér pro zdravotnická zařízení bývá obvykle 500 hodin. Součástí kurzu je zpravidla i praxe ve zdravotnickém zařízení. Délce odpovídá i cena: zhruba 17 až 25.000,- Kč. Pokud nebydlíte přímo u místa výuky, připočtěte ještě cenu za ubytování a stravu, případně čas a cenu dojíždění. (Pokud sečtete cenu kurzu, vedlejší výdaje a Váš ušlý zisk, může být Vaše celková investice cca 70 až 90.000,- i více.) Studijní a spotřební materiály i náklady na zkoušku jsou u maséra pro zdravotnictví většinou zahrnuty v ceně.

  Formát kurzů bývá "Celotýdenní" nazývaný také "Intenzivní" tzn. chodíte na kurz jako do práce na ranní od pondělí do pátku. Délka takového kurzu při dotaci 500 hodin je cca 11 až 14 celých pracovních týdnů. Při zaměstnání jsou možností "Víkendové" nebo "Večerní" kurzy. Ceny jsou podobné, ale celková délka kurzu bývá potom kolem půl roku. Některé školy mají kurz maséra pro zdravotnictví rozložený po víkendech jednou za dva týdny a to pak trvá celý rok.

  Absolvent kurzu Masér pro zdravotnická zařízení by měl získat Osvědčení s potvrzením od Ministerstva zdravotnictví ČR pro povolání Masér a Certifikát pro zřízení živnosti. To Vás opravňuje pracovat jako masér ve zdravotnictví (pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta). Kromě toho si můžete zřídit živnost a pracovat jako Masér rekondiční a sportovní (zcela samostatně bez dohledu). Některé agentury navíc vydávají po úspěšném absolvování kurzu i mezinárodní osvědčení a mezinárodní masérské průkazy.

  Co se v kurzu Masér ve zdravotnictví budete učit?

  Teoretické znalosti: Etické, právní a psychologické náležitosti práce maséra. Organizaci a provoz zdravotnických zařízení. Základy somatologie (tělověda), zaměřeno na pohybový systém. Základy psychologie a komunikace. Teorii masáží, indikace a kontraindikace. Teorii fyzikální léčby - aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.

  Praktické kompetence: Provádění klasických masáží. Aplikaci tepla, použití soluxu, použití parafínu. Provádění zábalů. Provádění koupelí a vodoléčebných procedur. Rozeznávání stavů, které vylučují masáže nebo postupy fyzikální léčby. Přejímání, kontrolu a ukládání zdravotnických prostředků a prádla. Dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků.

  Pozn.: Škola, kurzy musí být akreditovány u MZČR. Vzhledem k rozsahu kurzu a potřebným podmínkám výuky a praxe nejsou kurzy masáží ve zdravotnictví obvykle schopni zajistit jednotlivci.


 • Rekondiční a sportovní masér - Sportovní masáž

 • Kurz Sportovní masáž patří do působnosti zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

  Kurzy pro masáže mimo zdravotnictví jsou časově i finančně méně náročné než předchozí zdravotní maséři. Délka kurzu Sportovní masáž bývá obvykle 150 hodin (z toho cca 40h teorie a 110h praxe). Pokud je kurz Sportovní masáž pořádán intenzivní denní formou, trvá většinou 3 až 4 týdny. U formy odpolední nebo víkendové to bývá 2 až 5 měsíců.

  Cena kurzu Sportovní masáž se pohybuje kolem 4 až 5.000,- Kč a k tomu náklady na zkoušku cca 1000,- až 2.000,- Kč. U některých kurzů je zkouška zahrnuta v ceně kurzu. Celkem tedy zaplatíte cca od 5 do 7.000,- Kč. (Celková kalkulace Vaší investice tj. kurzovné, zkouška, další náklady a Váš ušlý zisk představuje tedy u tohoto kurzu zhruba 20 až 25.000,- Kč.) Část nákladů ale může uhradit Úřad práce.

  Absolvent by měl po složení zkoušky před autorizovanou osobou získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-037-M). Podrobné informace k požadavkům, k průběhu zkoušky a kritéria hodnocení naleznete ZDE: Zkouška Sportovní masáž - hodnotící standard - web:NSK

  Co se v kurzu Sportovní masáž budete učit?
  - Navázání kontaktu s klientem
  - Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta
  - Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž
  - Aplikace masážních přípravků při masážích klientů
  - Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů
  - Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
  - Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů
  zdroj: NSK

  Co je co? Vysvětlení pojmů.
  Rekondiční a sportovní masér × Sportovní masáž × Klasická masáž × Masér sportovní a rekondiční

  Všechny uvedené pojmy jsou oficiální názvy uvedené v NSK (Národní soustava kvalifikací) nebo RVP (Rámcové vzdělávací programy = učební a studijní obory MŠMT). Tyto pojmy se často liší jen pořadím slov, ale jejich oficiální význam je podstatně jiný. Pozor, některé nabídky škol používají názvy kurzů v nesprávném nebo v přeneseném významu.

  Masér sportovní a rekondiční Je studijní 4-letý maturitní obor s kódovým označením 69-41-L/02

  Rekondiční a sportovní masér Je 3-letý učňovský obor s kódem 69-53-H/01
  NSK dále rozdělila tento učňovský obor na dvě dílčí kvalifikace (nyní se používá místo dílčí název profesní):
  Sportovní masáž dílčí profesní kvalifikace (kód 69-037-M)
  Klasická masáž dílčí profesní kvalifikace (kód 69-006-H) ... Pozor, bylo zrušeno!

  Obecná pravidla NSK: "Úplná kvalifikace" na úrovni učebního oboru se skládá z několika "dílčích kvalifikací". Pokud splníte všechny "dílčí kvalifikace", můžete jít k závěrečným zkouškám.

  "Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje."
  zdroj: NSK

  Dílčí kvalifikace Klasická masáž byla 1.2.2012 zrušena již nelze zkoušet. A tak pro připuštění k závěrečné zkoušce v oboru Rekondiční a sportovní masér stačí získat jen jednu dílčí kvalifikaci a to je právě Sportovní masáž.

  Zjednodušeně řečeno - abyste získali výuční list v oboru Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 musíte buďto chodit 3 roky na učňovskou školu, nebo bez chození do školy složíte nejprve zkoušky Sportovní masáž a následně závěrečné zkoušky Rekondiční a sportovní masér. Výuční list maséra (mimo oblast zdravotnictví) tak můžete teoreticky legálně získat za 14 dnů, pokud ovšem umíte všechno požadované.

  NSK neřeší kde a jak se to naučíte ale pouze, jestli splníte standardy u zkoušky. Absolvování kurzu Sportovní masér tedy není pro složení zkoušky podmínkou.


 • Ostatní specifické masáže - Specializované masáže - Zájmové masáže

 • Vzhledem k nestandardizovaným hodinovým dotacím, nestandardizovanému obsahu, proměnlivé materiálové a přístrojové náročnosti, různé odbornosti lektorů i vzhledem k proměnlivému počtu účastníků těchto specifických masérských kurzů je velmi obtížné stanovit cenové vodítko. Vždy záleží na délce kurzu a materiálové náročnosti. Běžné kurzy materiálově nenáročné vychází jednodenní cca 150 až 250 Kč/hod (vysoce odborné, materiálově náročné nebo módní kurzy mohou být i kolem 400 Kč/hod), několikadenní 100 až 200 Kč/hod, dlouhodobé s větším počtem účastníků mohou začínat již od cca 30 Kč/hod.Masérské kurzy zdarma


 • Masérské kurzy zdarma z evropských fondů ESF

 • Některé školy nebo agentury pořádají masérské kurzy zcela zdarma v rámci pilotáže evropských projektů ESF. Neplatíte tedy vůbec nic. Jaké jsou v tom háčky? Úroveň kurzů je nepředvídatelná, ale může být i vysoce profesionální a vyšší než je průměr. Zadarmo je dále vykoupeno spoustou papírování, podpisů, dotazníků. Hlavně ale musíte souhlasit s tím, že Vás budou dokumentovat - tj. fotit, natáčet na video a toto může být později zveřejněno.

  Podívejte se na Video z kurzu Sportovní masáž na YouTube ZDE


 • Masérské kurzy hrazené Úřadem práce

 • Nárok na úhradu kurzu není, ale je to možné. Musíte se zeptat na úžadu práce.

  "Hrazení rekvalifikace úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení příslušného úřadu práce zda rekvalifikaci uhradí. Je tedy nutné obrátit se nejdříve na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat.
  Pro zařazení do rekvalifikace jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) Doporučujeme konzultovat výběr rekvalifikace se svým zprostředkovatelem/kou případně pověřeným pracovníkem pro rekvalifikace na pobočce. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci kurz nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000,- Kč. Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. V případě, že účastník zvolené rekvalifikace kurz z vážných důvodů nedokončí, uhradí úřad práce rekvalifikačnímu zařízení jen poměrnou část. Úřad práce cenu rekvalifikace neuhradí, pokud účastník zvolený rekvalifikační kurz bez vážných důvodů nedokončí."
  zdroj: MPSV

  (Kromě výše uvedeného postupu existuje ještě možnost kurzů hrazených z projektu ESF OP LZZ - VDTP - rekvalifikace CZ.1.04/2.1.00/03.00017, kde je asi 40 oborů. Je tam mimo jiné zařazeno mnoho kosmetických oborů, základy podnikání, daně, ale Sportovní masér ani Zdravotní masér na tomto seznamu nejsou.)Na co si dát u masérských kurzů pozor


 • Jaký je VÁŠ zdravotní stav?

 • Chystáte se investovat čas a peníze do masérského kurzu. Zhodnoťte nejprve důkladně Váš vlastní zdravotní stav. Standardní masáže jsou jako povolání na plný úvazek fyzicky velmi náročné. Trpí záda, klouby a šlachy na rukou. Zvažte jak dlouho a jak intenzivně budete schopni tuto práci vykonávat. Poraďte se s lékařem. Pokud máte nějaké potíže už teď, určitě nezmizí spíše naopak.


 • Název kurzu může být zavádějící

 • Některé školy používají název kurzu "Sportovní masáž" přitom se ale nejedná o profesní kvalifikaci "Sportovní masáž" podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení z takového kurzu potom není dostatečné pro prokázání odborné způsobilosti a vydání živnostenského oprávnění.


 • Je součástí masérského kurzu autorizovaná zkouška?

 • Zejména u pilotního ověřování kurzů z projektů ESF dochází k situaci, kdy je kurz dotažen jen do fáze před autorizovanou zkoušku. Škola Vás bezvadně proškolí, na závěr důkladně prozkouší podle standardů NSK a vydá Vám osvědčení s celostátní platností na hlavičkovém papíru, ale potom zjistíte, že se vlastně nejednalo o oficiální zkoušku před autorizovanou osobou. (Na druhou stranu jsou takové kurzy zdarma.) Takto například fungují pilotní kurzy UNIV3. Máme neověřené zprávy, že některé živnostenské úřady osvědčení UNIV3 akceptují, ale podle zákona by tomu tak být nemělo, pokud zkouška neproběhla v oficiálním režimu NSK podle §18 zákona 179/2006 Sb. Než tedy kurz podniknete, zjistěte si jaký je druh závěrečné zkoušky a jaké osvědčení bude na konci, a konzultujte s živnostenským úřadem.


 • Pozor na nestandardní úroveň kurzů z projektů ESF

 • Rozličné subjekty si zlepšují svoji situaci financemi z dotací ESF. V rámci těchto projektů finančně přilepší svým pracovníkům a nakoupí např. masážní stoly apod. Ale musí za to vykázat tzv. monitorovací indikátory. Indikátor může být např. počet účastníků kurzu. A tak je možné, že se v takovém kurzu stanete spíše komparsistou ve filmu o kurzu, než skutečným žákem. Rovněž úroveň lektorů kolísá. "On u nás učí ten tělocvik, tak ať dělá lektora na ty masáže". Toto vše se ovšem nedá dopředu odhadnout, zvlášť pokud subjekt pořádá kurz poprvé. Není to však pravidlem, některé kurzy z fondů bývají naopak poctivé a na vysoké profesionální a odborné úrovni a ještě navíc zadarmo.


 • Čím více účastníků, tím méně prostoru pro Vás

 • Zjistěte si, kolik bude účastníků v kurzu v teorii a kolik na praktické výuce. Z toho snadno spočítáte, kolik minut z hodiny Vám lektor může osobně věnovat.Časté dotazy

Některé dotazy byly redakčně upraveny.

 Dotaz
Chci si zřídit živnost v oboru "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Stačí pro živnostenský úřad osvědčení z kurzu Sportovní masáž nebo musím mít úplnou kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér? Čím se dá to osvědčení případně nahradit?

Živnostenský zákon uvádí 5 možností jak prokázat odbornou způsobilost pro živnost Masérské, rekondiční a regenerační služby. Osvědčení o profesní kvalifikaci Sportovní masáž (kód 69-037-M) podle zákona 179/2006 Sb. (důležité) je postačujícím dokladem pro prokázání odborné způsobilosti. Podle bodu e) Přílohy č.2 Živnostenského zákona je požadovaná odborná způsobilost: "e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)". Jen si dejte pozor, aby se opravdu jednalo o osvědčení podle zákona 179/2006 Sb. na základě zkoušky před autorizovanou osobou. Některé školy totiž pořádají kurzy pouze nazvané "Sportovní masáž", a vydají vám osvědčení o absolvování kurzu třeba jen za účast. Takový doklad je ale zcela nedostačující.

Osvědčení Sportovní masáž (kód 69-037-M) je dostatečné pro živnost a je nejsnazší způsob prokázání odborné způsobilosti.

Jak už bylo zmíněno jsou i další možnosti jak prokázat odbornou způsobilost. Všechny další způsoby jsou už ale náročnější. Uvádíme zde některé další:
 • Kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér (kód 69-53-H/01) obvykle získáte studiem na 3-letém oboru SOU formou výučního listu. Výuční list v oboru je další možnost jak prokázat odbornou způsobilost živnostenskému úřadu.

 • Masér sportovní a rekondiční (kód 69-41-L/02) vystudujete jako 4-letý maturitní obor na SOŠ, dokladem způsobilosti je maturitní vysvědčení.

 • dále jsou odborně způsobilí vysokoškoláci vystudovaní v rehabilitačních nebo tělovýchovných oborech.

 • a dále platí, že postačující jsou všechna osvědčení a doklady o vzdělání, která jsou postačující pro zdravotního maséra. Ta jsou dostatečná i pro prokázání odborné způsobilosti Rekondičního a sportovního maséra. Kdo je způsobilý být zdravotní masér je automaticky způsobilý být i rekondiční a sportovní. Např. vystudovaní lékaři podle zákona 95/2004 Sb., nebo fyzioterapeuti (§24) a maséři nebo slabozrací nebo nevidomí maséři (§37) podle zákona 96/2004 Sb. O živnost se ale musí zažádat.
Seznam škol (zdroj MŠMT) které vyučují obor Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) 3-letý učební obor.

Red IZO:600010210 IČO:18383874
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf Bratislavská 2166

Red IZO:600010902 IČO:25022016
Střední škola Pohoda s.r.o. Litoměřice Na Vinici 2244

Red IZO:600012808 IČO:47469145
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Polička nám. Bohuslava Martinů 95

Red IZO:600016013 IČO:47900539
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Žďár nad Sázavou 3 Komenského 10

Red IZO:600016633 IČO:25831101
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Petrovice u Karviné 570

Red IZO:600016854 IČO:00577910
Střední škola, Odry, příspěvková organizace Odry Sokolovská 1

Red IZO:600017931 IČO:25375300
Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Hranice Jaselská 832

Red IZO:600018181 IČO:25364359
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm U Kantorka 406

Red IZO:600020959 IČO:00638625
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Praha 4 Vídeňská 28

Red IZO:600025047 IČO:65353650
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno Kamenomlýnská 2

Red IZO:600026612 IČO:00601691
Střední škola, Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Olomouc - Sv. Kopeček B. Dvorského 17

Red IZO:691003769 IČO:72549572
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav Wilsonova 405 Dotaz
Co musím umět a jaké vzdělání musím mít pro kurz Sportovní masér?

Kurz Sportovní masáž podle NSK je určený pro osoby se základním vzděláním. Bez dalších omezení. V kurzu by se mělo vše učit od úplných začátků.

Doporučujeme ale dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici (spíše z hlediska budoucího provozování masérských služeb). Pokud si oživíte před kurzem znalosti anatomie určitě to bude pro Vás výhodou, ale neměla by to být podmínka.

Pozor, některé agentury si stanovují vlastní, přísnější podmínky pro vstup do kurzu. Např. věk od 18 let, min. středoškolské vzdělání apod.

 Dotaz
Má smysl jít do kurzu zdravotního maséra, nebo stačí kurz Sportovní masáž?

Zvažte investice a budoucí uplatnění.

Investice: Kurz zdravotní 500 hodin cca 25.000,- Kč x Kurz sportovní 150 hodin cca 6.000,- Kč.

Kompetence: Na zdravotním masérském kurzu se toho určitě naučíte mnohem více a důkladněji, více si toho prakticky vyzkoušíte - to je jasné už když se podíváte na počet hodin. Budete umět to stejné, co se učí sportovní masér a hodně navíc. Po zdravotním kurzu budete sebejistější. Budete mít například poněkud větší jistotu, že klientovi neublížíte. Pocit, že jste udělali maximum, protože vyšší kurz už není. Zvažte ale jestli to opravdu potřebujete za ty peníze a hlavně čas.

Uplatnění: Zdravotní masér může pracovat stejně jako sportovní a navíc může být zaměstnán ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, lázně). Bohužel situace zaměstnanosti ve zdravotnictví je nepředvídatelná. Mění se v závislosti na politice, na situaci pojišťoven, na toku peněz do zdravotnictví. Bývaly doby kdy bylo jednoznačné ano kvůli uplatnění - ano zdravotní masér. Pro zdravotního maséra bývalo více příložitostí. Nějaké menší šance v nemocnicích, ale poměrně dobré šance v lázních. Dnes se situace změnila lázeňská péče byla omezena a z toho vyplývá velmi malá šance na uplatnění zdravotního maséra. Je tedy pravděpodobné, že zainvestujete velký náročný zdravotní kurz a potom se stejně budete živit tak, že by Vám stačil Sportovní masér.

 Dotaz
Máte nějakou statistiku jaká je nasycenost trhu? Dá se dnes ještě prorazit a uživit se jako masér?

Litujeme, statistikami se podrobně nezabýváme. Obraťte se na příslušný úřad práce. Nasycenost trhu, pracovní příležitosti se hodně liší podle regionů i podle velikosti měst. Možnosti uplatnění v oblasti masáží hodně kopírují situaci průměrné nezaměstnanosti. Nejlepší v Praze, nejhorší na Ostravsku. Každopádně si udělejte dobrý "průzkum trhu". Dokážete nabídnout něco navíc, nebo něco nového, co nenabízí konkurence?

Zhodnoťte počáteční investice. Budete si zřizovat provozovnu? Máte svoje prostory nebo pronájem. Jaká je dopravní dostupnost toho místa a kolik budou stát případné stavební úpravy a vybavení? Spočítejte počáteční náklady, potom průměrné provozní náklady a odhadněte návratnost. Počítejte s tím, že zřízení nové provozovny znamená i schválení stavebním úřadem. Na to budete potřebovat několik papírů - nejméně hygiena (provozní řád), hasiči (požární zpráva), souhlasy sousedů. A požadavky se liší úřad od úřadu a dost záleží i na konkrétním úředníkovi.

Je tu také možnost podnikat bez provozovny a chodit za klienty s lehátkem. Je to dost trmácení a je s tím spojeno nebezpečí u neznámých klientů, zvlášť pokud jste žena.

Uvědomte si jen prosím, že v tomto oboru potřebujete stálou klientelu a dobrou pověst. Psychologie jednání s klientem, osobní šarm, působí někdy více než samotný výkon. Je to někdy podobné jako u kadeřnice. Někteří klienti si spíše přijdou popovídat. Někteří jsou ochotni zaplatit za dobrý pocit více než za samotnu masáž.

I s náborem klientů je to jako u kadeřnice nebo u autoservisu. Kam půjdete? K někomu neznámému, začínajícímu? Ne, půjdete do zavedené vyhlášené firmy, se kterou má nejlepší zkušenosti Váš kamarád. Pozor stálá klientela se buduje hodně pomalu. A špatná pověst se velmi obtížně napravuje.

Pokud budete poskytovat klasickou masáž a budete mít v průměru 4 klienty denně á 30 až 45 min (více se dá těžko dlouhodobě fyzicky zvládat) zvlášť pokud to budou hory masa. Máte jich tedy zhruba 90 za měsíc. Kolik si můžete účtovat? - Podle konkurence v okolí (ze začátku zaváděcí ceny?). Cca tedy 200 - 300 Kč za jednoho. To máme 18 až 27.000,- Kč hrubého měsíčně. Z toho zaplatíte daně, sociální a zdravotní a podle vyživovaných osob máte čistého kolem 14 až 19.000,-. Ano, pak si ještě můžete něco odpisovat. A ze začátku, který může trvat rok i déle bude hodně těžké získat průměr 2 nebo 3 denně.

Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, nebo zajištění partnerem apod. je vhodné začínat při jiném zaměstnání a budovat si postupně klientelu. Odpoledne, víkendy. Až uvidíte, že se to blíží uživení, můžete teprve přesednout.

Dobrou variantou je domluva s nějakým fitkem, kosmetickým salonem, u sportovních areálů apod. Zvažte zda začínat úplně sólo, nebo domluvit spolupráci s někým již zavedeným, sdílet náklady na pronájem a zařízení apod. Promyslete také, jak budete inzerovat, a kolik se chystáte za inzerci utratit. WWW stránky apod. Slevové portály? Promyšlený profesionální marketing v dnešní době iluzí zmůže hodně.

Až se vypracujete a rozšíříte nabídku na další druhy masáží, může se to zlepšovat, ale musíte se stále vzdělávat, sledovat vývoj, sledovat konkurenci. A to jsou další náklady finanční a časové.

Pokud vydržíte první rok, můžete začít přemýšlet o specializaci. Specializujte se na určitý typ klientů a tomu odpovídá zejména typ masáží. Nedělejte jich 100 druhů stačí několik, ale pořád lépe. Klientele potom přizpůsobíte i prostředí masérny (do toho ale neinvestujte moc na začátku, ale až uvidíte, kam směřujete).

Zvažte důkladně svůj zdravotní stav a fyzickou kondici. Pokud jste to nikdy nezkusili dělat celý den, tak je to opravdu dřina. Rozjezd takového podnikání je dlouhodobější záležitost, tak ať vydržíte.

Chcete si zřídit blog bez obtěžující reklamy? Vzdělávací portál topEDU.cz nabízí zdarma prostor blogerům, kteří píší užitečné články o vzdělávání v jakémkoli oboru. Zřízení blogu nebo webových stránek je možné po předchozí dohodě. Na Váš blog nevkládáme banery. Neposíláme reklamní sdělení.